Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Obchodné meno: Mgr. Jozef Penxa - ESCOO

IČO: 51434687

DIČ: 1084757795

Miesto podnikania: 05801 Poprad, Rastislavova 3485/14

Zapísaný na okresnom úrade Poprad

Číslo živnostenského registra: 740-34360

Zodpovedná osoba a kontakt

Mgr. Jozef Penxa

e-mail: info@escoo.sk

telefón: 0904 686 470

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   

Odbor výkonu dozoru 

tel. č. 051/772 15 97 

fax č. 051/772 15 96 

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v internetovom obchode www.escoo.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy www.esco.sk. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie a to telefonicky alebo e-mailom.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Predávajúci je Mgr. Jozef Penxa - ESCOO, IČO: 51434687, DIČ: 1084757795

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý odoslal elektronickú objednávku systémom obchodu predávajúcemu, alebo vykonal objednávku telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (neuvádza svoje IČO)

Podnikateľom sa rozumie:

osoba zapísaná v obchodnom registri,

osoba ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

osoba ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

osoba ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom informovaný pred samotným uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou Slovenská pošta a.s.. Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4,90 - €. 

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 

Tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou DPD. Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,90 - €.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť. Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota pre spotrebiteľa je zo zákona 24 mesiacov (ak nie je uvedené v detaile konkrétneho výrobku inak). Záručná doba pre podnikateľa, tj. pri realizácii nákupu na IČO je 12 mesiacov (ak nie je uvedené v detaile konkrétneho výrobku inak). V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. 

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Pozor, v žiadnom prípade nevracajte tovar na dobierku, v takomto prípade si totižto obchod vyhradzuje právo neprevziať zásielku.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 

na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 

na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 

na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, 

na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Mgr. Jozef Penxa - ESCOO, Rastislavova 3485/14, 058 014 Poprad alebo na mailovej adrese info@escoo.sk . Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na tomto odkaze:

https://escoo.sk/content/7-formular-na-odstupenie-od-zmluvy

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a zároveň bol v tejto lehote aj vrátený tovar. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na váš bankový účet a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu (viď. vyššie) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Pozor, nezasielajte tovar ako dobierku! V tomto prípade si totiž predávajúci vyhradzuje právu zásielku neprevziať. 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Ako spotrebiteľ podľa zákona zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri uplatnení odstúpenia od zmluvy je potrebné spolu spolu s tovarom doručiť originál dokladu o kúpe (odporúčame zákazníkovi urobiť si kópiu) + vyplnený a podpísaný formulár o odstúpení od zmluvy!

6.1) Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ (nákup na IČO)

Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane jeho častí a príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá predávajúcemu vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutné vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

7) Doručenie a dodacie podmienky

 Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

7.1) Neprebratie zásielky kupujúcim

V prípade ak si kupujúci nepreberie riadne expedovanú zásielku a neučiní tak ani po urgenciách zo strany prepravcu alebo internetového obchodu a zároveň v zákonom stanovenej lehote neodstúpi riadne od zmluvy (viď. bod 6 VOP) bude mu účtovaný a následne aj riadne od neho vymáhaný poplatok podľa § 614  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a to vo výške 30% z celkovej sumy uvedenej na doklade o kúpe. Záväzným potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje že bol s týmto bodom oboznámený a plne s ním súhlasí.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

Pripravte zásielku podľa popisu nižšie. Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť: Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady.

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. 

platba bankovým prevodom - pri výbere tejto možnosti obdržíte na vašu e-mailovú adresu zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet 

dobierka - objednaný tovar Vám zašleme prepravnou spoločnosťou a platíte až pri prevzatí tovaru v hotovosti. 

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku (bod 11). Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté, kompletné a s náležitými dokladmi (to znamená riadnym dokladom o kúpe tj. faktúra) a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. Ako postupovať:

1.)     V prípade že sa rozhodnete u nás zakúpený tovar reklamovať, v prvom kroku nás prosím kontaktujte na mailovej adrese info@escoo.sk , kde vám obratom v odpovedi zašleme adresu kde je potrebné balík adresovať a ako je ho potrebné zabaliť aby nedošlo k jeho prípadnému poškodeniu.

2.)     V momente ako tovar obdržíme bude posúdená oprávnenosť reklamácie, pričom v prípade že bude vaša reklamácia opodstatnená bude vám na naše náklady zaslaný opravený alebo nový produkt. V prípade že vašej reklamácii nebude vyhovené a bude považovaná za neopodstatnenú, bude vám váš produkt zaslaný späť.

3.)     O výsledku reklamácie budete informovaný v čo možno najkratšom čase

4.)     Internetový obchod sa zaväzuje vybaviť všetky reklamácie v zákonnej lehote 30 dní.

 

Obchodné podmienky sú platné do odvolania. Jediná platná a aktuálna verzia obchodných podmienok sa nachádza na tomto webe.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.